PRIVACYVERKLARING


Herenkleding in den Engel


Privacyverklaring In den Engel 25 mei 2018


In den Engel verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig met deze privacyverklaring. 

Voor verdere informatie of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kunt u schriftelijk met ons contact opnemen via

email op info@indenengel.be of per post naar In den Engel, Bosstraat 8, 3680 Maaseik, Belgie.

Wij nemen dan zo snel mogeijk maar uiterlijk binnen 20 werkdagen, sluitingsdagen niet meegerekend, contact met u op.


Verwerkingsdoeleinden


In den Engel verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor klantenbeheer, orderbeheer en direct marketing.

Het betreft klantenadministratie, opvolgen en uitvoeren van bestellingen en leveringen, facturatie en het

verzenden van dan al of niet gepersonaliseerde direct marketing.


Rechtsgronden van de verwerking


De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van hierna vernoemde artikelen uit de Europese verordening 2016/679.

Het betreft artikel 6.1a toestemming; artikel 6.1b noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; artikel 6.1c noodzakelijk om aan verplichting te voldoen; artikel 6.1f noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde beland om te ondernemen.


Overmaken aan derden


In den Engel verstrekt uitsluitend de noodzakelijke persoonsgegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.  In den Engel garandeert dat deze ontvangers de nodige maatregelen zullen nemen ter bescherming van deze persoonsgegevens.


Bewaarperiode


De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld met inachthouding van wettelijke bepalingen.


Recht van inzage, aanpassing of verwijdering


U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking ervan te laten beperken, of ze te laten verwijderen.

Het verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering dient u schriftelijk in te dienen via e-mail op info@indenengel.be of per post naar In den Engel, Bosstraat 8, 3680 Maaseik, België.

Wij nemen dan zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 20 werkdagen, sluitingsdagen niet meegerekend, contact met u op.

Om er zeker van te zijn dat de aanvraag door u is gedaan kunnen wij om een bijkomende legitimatie vragen.


Direct Marketing


De klant heeft het recht zich te verzetten tegen elke verwerking van zijn gegevens met het oog op direct marketing.

Klanten die zich hiertegen verzetten kunnen niet deelnemen aan het JOYN Klantkaartsysteem.


Klachten


U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levensfeer.